Trwa rekrutacja do Dziennego Domu Senior+ w Miechowie

0
117

Informujemy, iż prowadzony jest nabór osób do Dziennego Domu Senior+ w Miechowie. O pobyt w Domu mogą ubiegać się osoby wymagające częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, które są nieaktywne zawodowo, ukończyły 60 rok życia, posiadają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miechów oraz są osobami samotnymi lub samotnie gospodarującymi (zamieszkującymi) w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.  W przypadku wolnych miejsc, istnieje możliwość rekrutacji osób zamieszkujących z rodziną. 

Procedurę rozpoczyna wniosek osoby zainteresowanej złożony na dzienniku podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 25 lub przez platformę www.epuap.gov.pl.

Na podstawie złożonych dokumentów pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. Następnie wydana zostaje decyzja administracyjna o przyznaniu bądź odmowie przyznania miejsca w Domu.

Wysokość opłaty za pobyt uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika. Zasady i wysokość opłat ustala Rada Miejska w Miechowie w drodze uchwały. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie wydając decyzję administracyjną ustali wysokość opłaty za pobyt w Dziennym Domu na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Miechowie.

Dzienny Dom „Senior+” przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Miechów, kobiet i mężczyzn nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Dom działa od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). Usługi świadczone są dla 15 osób.

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dom obejmuje między innymi:

1) usługi socjalne i opiekuńcze:

 1. a) zapewnienie miejsca pobytu przystosowanego do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu,
 2. b) zapewnienie gorącego posiłku, dostosowanego do potrzeb dietetycznych uczestników,
 3. c) stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów (kawa, herbata, woda),
 4. d) zapewnienie ubezpieczenia NNW na czas pobytu w placówce,
 5. e) inne świadczenia o charakterze bytowym,
 6. f) praca socjalna w tym: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych przekraczających możliwości seniorów oraz rozwijanie kontaktów z rodziną uczestnika oraz otoczeniem,
 7. g) tworzenie domowej atmosfery,
 8. h) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych w tym trening samoobsługi, trening dnia codziennego,

2) usługi edukacyjne, w tym kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej np. poprzez

spotkania tematyczne, konsultacje specjalistyczne i lekarskie, poradnictwo warsztaty i pogadanki itp.,

3) usługi kulturalno-oświatowe, w tym m.in. zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz spotkaniach okolicznościowych,

4) usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii, w tym zajęcia podnoszące sprawność fizyczną np. gimnastyka, taniec,

5) usługi rekreacyjno-turystyczne m. in. wycieczki, spotkania,

6) terapia zajęciowa, w tym: zajęcia kulinarne, plastyczne, rękodzieła,

7) usługi aktywizujące społecznie:

 1. a) organizacja czasu wolnego, w tym m.in. zajęcia terapeutyczne, zajęcia ułatwiające samodzielne funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu społecznym, rozwój pasji i zainteresowań,
 2. b) zapobieganie uzależnieniom i ich skutkom w sferze osobistej i w sferze społecznej,
 3. c) stworzenie warunków do:

– rozwoju samorządności uczestników Domu,

– samopomocy uczestników,

– rozwoju integracji pomiędzy seniorami a środowiskiem lokalnym,

– wolontariatu międzypokoleniowego;

Rekrutację uczestników prowadzi Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, tel. 41 383 00 40, wew. 14.