Jesienne zaawansowane prace na drogach Powiatu Miechowskiego

0
239

Jesień to okres wytężonych prac realizowanych na drogach Powiatu Miechowskiego. Na ukończeniu są przebudowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – Książ Mały – Boczkowice oraz w Pstroszycach II. Trwają też prace z FDS przy przebudowie ul. Sportowej w Charsznicy. W 50% zaawansowane są roboty przy budowie nowego mostu w Swojczanach. W tym roku ma się również zakończyć budowa obwodnicy Książa Wielkiego realizowana przy udziale funduszy unijnych.

Oprócz wspomnianych inwestycji, jeszcze w bieżącym roku ma być wykonane dodatkowe zadanie w ramach tzw. środków na usuwanie klęsk żywiołowych: Remont drogi powiatowej Brzuchania przez wieś nr 1213K w miejscowości Brzuchania w km od 0+025 do 1+450. Na ten cel Powiat Miechowski pozyskał dofinansowanie „z powodziówek” w wysokości 310 tys. zł. W zadaniu partycypować będzie Gmina Miechów.

Ponadto w ramach współpracy z samorządami, realizowane są inne, mniejsze, ale równie ważne zadania. Na wniosek Gminy Gołcza, w tzw. systemie 50/50 w Czaplach Małych i Wielkich wykonane zostały w nawierzchni bitumicznej zjazdy do posesji, a w ramach gwarancji wykonawca drogi przebiegającej przez te miejscowości poprawił zjazdy do pól. Te działania pozwoliły na poprawę standardu wykonania oraz bezpieczeństwa tej drogi. W podobnym trybie, tj. porozumienia Gminy Gołcza i Powiatu Miechowskiego, przebudowane zostało pobocze i rów przydrożny drogi powiatowej nr 1172K Maków – Gołcza – Iwanowice – Zerwana w miejscowościach Ulina Mała i Żarnowica.

Z drobniejszych zadań przewidzianych jeszcze na ten kończący się rok, należy jeszcze wymienić budowę fragmentu chodnika przy sklepie wielkopowierzchniowym w Kozłowie, modernizacje skrzyżowania dróg powiatowych w m. Wierzbica oraz przebudowę fragmentu drogi powiatowej na granicy miejscowości Chodów i Zagorzyce.

To nie koniec działań na drogach Powiatu Miechowskiego. Poza dozorem nad realizacją realizowanych obecnie inwestycji oraz dbaniem o bieżące utrzymanie dróg, Zarząd Dróg Powiatowych przygotowuje dokumentację do zadań w perspektywie przyszłorocznej i kolejnych lat. Te działania pozwolą na ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację zaplanowanych inwestycji. Zakończono również przygotowania sprzętu i materiałów do akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Krzysztof Capiga