Kolejny Archipelag Skarbów za nami!

0
75

Uczniowie klas 7 i 8 gminnych szkół podstawowych uczestniczyli w programie profilaktycznym rekomendowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo, w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 2 przeprowadzona została diagnoza zachowań problemowych i pozytywnego potencjału młodzieży.

Program składa się z trzech modułów:

  • moduł A: Dwa spotkania z młodzieżą
  • moduł B: Spotkanie z Radą Pedagogiczną
  • moduł C: Spotkanie z rodzicami.

Program Archipelag Skarbów opiera się na modelu profilaktyki  zintegrowanej. Ukierunkowany jest na osłabienie czynników ryzyka i wzmacnianie działania czynników chroniących, które mają udokumentowany w badaniach związek z podejmowaniem przez młodzież zachowań problemowych.

Wzmacniane czynniki chroniące to: więź z rodzicami, nauczycielami oraz innymi pozytywnymi dorosłymi oraz utożsamianie się z własnym system wartości (religijnym lub świeckim). Uczestniczenie w programie ma chronić młodzież przed negatywnym wpływem przebywania w środowisku osób, które sięgają po substancje psychoaktywne (alkohol i narkotyki).

W programie wykorzystuje się następujące strategie profilaktyczne:
– modyfikowanie przekonań normatywnych, zwiększanie osobistego zaangażowania na rzecz zdrowego stylu życia,
– ukazywanie sprzeczności między wyznawanymi wartościami a podejmowaniem zachowań problemowych,
– wskazywanie konsekwencji zachowań ryzykownych, wzmacnianie umiejętności poznawczych i społecznych (asertywność, krytyczna refleksja nad przekazem kultury masowej, radzenie sobie z własnymi emocjami).