Uczniowie w Pojałowicach mają nową salę gimnastycznej

0
227

21 września odbyło się podsumowanie projektu  pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pojałowicach wraz z budową sali gimnastycznej”, którego dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Miechów – Dariusz Marczewski wraz z Dyrektor Szkoły Panią Beatą Kluza.   

Spotkanie odbyło się  przy udziale  Poseł na Sejm RP Darii Gosek – Popiołek, społeczności szkolnej, Wiceburmistrza Miechowa – Andrzeja Banaśkiewicza, Skarbnik Gminy Miechów – Doroty Maciaszek, Przewodniczącego Rady Miejskiej – Zenona Czekaja, Radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli Wykonawcy oraz pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie odpowiedzialnych za realizację inwestycji i pozyskanie funduszy na powyższy cel.

W uroczystym podsumowaniu gminnego projektu uczestniczył Wicestarosta Miechowski – Paweł Osikowski, Przewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Świerczek wraz z Radnymi, Wójt Gminy Gołcza – Lesław Blacha, Komendant Powiatowy Policji w Miechowie – Andrzej Kot, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – Mariusz Idzik, Ksiądz Franciszek Siarek – Proboszcz Parafii Grobu Bożego w Miechowie, Ks. Marek Wieczorek – Proboszcz Parafii Nasiechowice, przedstawiciele sołectw, lokalnych instytucji oraz mediów.

Inwestycja zrealizowana została przez Gminę Miechów, a współfinansowana ze środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Całkowita wartość projektu: 6 300 445,60 
Wartość kosztów kwalifikowanych: 5 068 824,48 zł
Wartość dofinansowania:  
3 801 621,36 zł

  • Termin podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miechów – 22 czerwca 2018 r.
  • Termin podpisania umowy z wykonawcą – 22 stycznia 2019 r.
  • Przekazanie placu budowy odbyło się  29 stycznia 2019 r.
  • Termin podpisania umowy na dostawę i montaż wyposażenia w nowych pomieszczeniach dydaktycznych i sportowo – rekreacyjnych – 26 czerwca 2019 r.
  • Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową – 30 czerwca 2020 r.

Wykonawca inwestycji firma: KARTEL SA Jędrzejów.
Nadzór Inwestorski firma: „Kompleksowe usługi inwestycyjne PROGRES” z Kielc
Dostawa i montaż wyposażenia firma IMPEX TRADE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Celem bezpośrednim projektu była rozbudowa istniejącego obiektu i przystosowanie go do przyjęcia większej liczby uczniów i przedszkolaków oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży właściwych warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

Ponadto, zamierzeniem projektu było stworzenie dorosłym mieszkańcom obszaru rewitalizacji warunków do podejmowania aktywności fizycznej i rozwijania zainteresowań w oparciu o ogólnodostępną infrastrukturę publiczną.            

W efekcie prowadzonych prac powstał nowy obiekt o łącznej powierzchni zabudowy 1 131,75m2 i powierzchni użytkowej wynoszącej
1 052,24 m2. W poziomie parteru znajduje się sala gimnastyczna o powierzchni 510 m2, trzy pomieszczenia dydaktyczne, pokój nauczycielski, sanitariaty, szatnia, pomieszczenia gospodarcze i komunikacyjne. Maksymalna wysokości budynku wynosi 12 m.  

Sala gimnastyczna zaprojektowana i wykonana została na planie prostokąta o wymiarach 18,3 x 27,90 m (z przeznaczeniem do uprawiania dyscyplin sportu takich jak: koszykówka, siatkówka, piłka nożna halowa).

Uwzględniając potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zamontowano kosze oraz słupy do mocowania siatki o zmiennych wysokościach. Cały obiekt dostosowany został do poruszania się przez osoby nie tylko z niepełnosprawnością ruchową, ale również do potrzeb osób słabowidzących. niewidomych i niedosłyszących poprzez zastosowanie czytelnej informacji wizualnej i dźwiękowej.            

W ramach projektu  wyposażono:  sale lekcyjne, szatnie, sanitariaty, pokój nauczycielski i salę sportową. Wykonano również prace dotyczące zagospodarowania terenu.           

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 27 grudnia 2016 roku. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 57 810, 00 zł, w tym środki Funduszu Sołeckiego przekazane przez mieszkańców sołectw: sołectwo Pojałowice – 13 151,39 zł, sołectwo Szczepanowice – 5 000,00 zł, sołectwo Dziewięcioły – 7 000,00 zł, sołectwo Nasiechowice – 7 000,00 zł, sołectwo Zarogów – 10 000,00 zł.

Rozbudowę szkoły podstawowej w Pojałowicach poprzedziła termomodernizacja  obiektu szkolnego dofinansowana ze środków pozyskanych przez Gminę Miechów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, zgodnie z zawartą umową z dnia 29.11.2017r.
Zakres  zadania obejmował wykonanie prac budowlanych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów. Wartość inwestycji wyniosła 1 046 158,52 zł.