Kolejne absolutorium dla Burmistrza Miechowa

0
266

25 czerwca 2020 roku podczas XVII sesji Rady Miejskiej Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski otrzymał od Radnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna Rady Miejskiej.

Podczas posiedzenia, radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania za przedstawiony raport o stanie Gminy Miechów za 2019 rok.

W swoim wystąpieniu burmistrz mówił o zrealizowanych w ubiegłym roku przedsięwzięciach, które dofinansowane zostały z funduszy europejskich oraz budżetu gminy Miechów. Prezentacja multimedialna dotycząca Raportu obejmowała m.in.: podsumowanie wykonanych remontów dróg gminnych, inwestycji oświatowych, wodno-kanalizacyjnych, działań z zakresu pomocy społecznej, oświaty, kultury i sportu oraz przedsięwzięć podejmowanych w jednostkach organizacyjnych gminy Miechów.

Łączna kwota wykonanych dochodów w budżecie Gminy Miechów za 2019 rok  wyniosła 90 032 029,99 zł (97,65% planu) tym:

Dochody bieżące 77 364 060,71 zł (97,53% planu)
Dochody majątkowe 12 667 969,28 zł (98,39% planu)

 Największe kwoty w dochodach w 2019 roku:

 • Dział Rodzina – 21 750 363,16 zł
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych -15  691 750 zł
 • Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
  terytorialnego
  – 12 630 692 zł
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -9 355 835, 23 zł
 • Podatek od nieruchomości – 5 788 744,05 zł
 • Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -4 192 047 zł
 • Oświata i wychowanie – 3 510 451,78 zł
 • Transport i łączność – 3 248 326,41 zł
 • Pomoc społeczna – 2 779 782,53 zł
 • Podatek rolny – 1 891 108,75 zł
 • Podatek od środków transportowych – 1 176 081,42 zł

Łączna kwota wydatków w budżecie Gminy Miechów za 2019 rok wyniosła 94 227 605,59 zł  (97,03%planu) w tym:

Wydatki bieżące – 74 801 917, 64 zł (96,62% planu)
Wydatki majątkowe – 19 425 687,95 zł (98,63% planu)

 • Największe pozycje po stronie wydatków w 2019 roku:
 • Oświata i wychowanie – 27 307 745,39 zł
 • Dział Rodzina – 22  468 938,50 zł
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 741 725,57zł
 • Transport – 6 606 080,37zł
 • Pomoc społeczna – 5 083 624,73 zł
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 261 467,51 zł

Wykonanie budżetu

 • Wykonanie dochodów  90 032 029,99 zł  (97,65 % planu)
 • Wykonanie wydatków  94 227 605,59 zł (97,03 % planu)
  Deficyt                       
  – 4 195 575,60 zł

Środki przeznaczone na inwestycje w 2019 roku wydatkowano w kwocie  19 425 687,95 zł w tym m.in.:

Lokalny transport zbiorowy

 • Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Miechowie RPO WM 2014-2020 – 3 226 274,04 zł (dofinansowanie ze środków europejskich)
 • Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców RPO WM 2014-2020 – Bukowska Wola – ul. Topolowa w Miechowie (Budowa trasy pieszo-rowerowej śladem byłej kolejki wąskotorowej – etap I ) – 1 456 356,76 zł  (dofinansowanie ze środków europejskich)

Drogi publiczne powiatowe

 • Pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K Uniejów Kolonia – Pstroszyce II, odc. dł. 3,179 km, od km 2+778 do km 5+957” – 47 970,00 zł

Drogi publiczne gminne

 • Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Brzuchania dł. 0,800 km-273 650,40 zł
 • Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Wymysłów dł. 0,185 km – 88 968,36 zł
 • Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonych przy ul. Matejki i ul. Warszawskiej w Miechowie – 129 862,10 zł
 • Remont (modernizacja) drogi gminnej d. o nr ewid. 2025/70 na os. Sikorskiego w Miechowie (przy garażach) – 49 025,82 zł
 • Remont dróg gminnych na os. Żeromskiego w Miechowie – 50 230,74 zł
 • Remont drogi gminnej ul. Matejki w Miechowie – 28 464,70 zł
 • Remont drogi gminnej ul. Zagrody w Miechowie – 340 805,08 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Opracowanie projektu koncepcyjnego dla inwestycji „Mieszkanie+” w ramach programu Mieszkanie dla Rozwoju – 22 132,80 zł
 • Usunięcie nieprawidłowości nieodpowiedniego stanu technicznego budynku mieszkalnego w Kalinie Małej 68 (remont pokrycia dachowego) – 125 847,19 zł
 • Dofinansowanie wykupu działki przy drodze gminnej Komorów-Kamieńczyce w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kamieńczyce i Komorów – 8 000,00 zł

Oświata i wychowanie

 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pojałowicach wraz z budową sali gimnastycznej – 3 244 029,58 zł (dofinansowanie ze środków europejskich)
 • Remont schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Jaksicach w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jaksice, Kamieńczyce, Przesławice, Celiny Przesławice, Komorów-19 919,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

 • Remont budynku Remizy OSP w Dziewięciołach w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2019-493 444,19 zł
 • Dotacja celowa dla OSP Miechów ma realizację zadania pn. Remont budynku Remizy OSP w Miechowie -43 049,10 zł
 •  Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 • Budowa wodociągu w miejscowości Podmiejska Wola w ramach Funduszu Sołeckiego Podmiejska Wola -10 369,67 zł
 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miechów –2 918 912,85 zł  (dofinansowanie ze środków europejskich)

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

 • Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE- nakłady zostały poniesione na zakup kamery termowizyjnej
  -19 919,85 zł (dofinansowanie ze środków europejskich)
 • Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez  wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica – środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę dotacji dla 27 mieszkańców – 219 989,38 zł (dofinansowanie ze środków europejskich)

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 • Budowa oświetlenia ulicznego w Miechowie os. Parkowe – etap II -55 923,04 zł

Pozostała działalność

 • Przebudowa klatek schodowych w Miechowskim Domu Kultury – 20 000,00 zł
 • Przebudowa parkingu Północna Pierzeja Rynku w Miechowie – 425 460,30 zł
 • Rozbiórka budynku po byłej kotłowni K1 na os. Sikorskiego w Miechowie – 29 475,00 zł
 •  Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie – zadanie w trakcie realizacji
  – 5 673 243,54 zł (dofinansowanie ze środków europejskich)
 • Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach w ramach Funduszu Sołeckiego Parkoszowice – 1 800,00 zł

Obiekty sportowe

 • Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego oraz kortu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach zadania „Sportowy Miechów” –  101 760,00 zł

W 2019 roku po raz czwarty realizowany był Budżet Obywatelski dla Miasta Miechowa. Na ten cel utworzono rezerwę w kwocie 200 000,00 zł. O przeznaczeniu tych środków zadecydowali  mieszkańcy Miechowa w drodze głosowania. Na zadania realizowane w 34 miejscowościach gminy Miechów w ramach środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę  502 743,00 zł.

Podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. przyjęto projekty uchwał:

1.Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów wotum zaufania
2.Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2020 Nr XIII/215/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 23 grudnia 2019 r.
3. Projekt uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Miechów
4. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Miechów za rok 2019
5.Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie za rok 2019
6. Projekt uchwały w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Miechów z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Miechów  za 2019 rok
7. Projekt uchwały w sprawie: zwolnienia od podatku od środków transportowych
8. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Miechowskiego.