W Marchocicach powstaje ośrodek dla seniorów

0
672

Remont, docieplenie i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej, z przebudową wewnętrznej instalacji elektrycznej, budowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, centralnego ogrzewania, gazowej wraz ze zbiornikiem na gaz płynny, instalacji odgromowej, instalacji antywłamaniowej i monitoringu wokół budynku; utwardzenie powierzchni dojść i dojazdów, budowa pochylni dla niepełnosprawnych, oraz utworzenie miejsc postojowych na działce o nr ewid. 157 w Marchocicach – celem utworzenia Ośrodka Aktywny Senior.

W ramach prac zostaną wykonane:

  • 1) remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia,
  • 2) roboty budowlane i konstrukcyjne,
  • 3) wykonanie elewacji
  • 4) montaż okien i drzwi,
  • 5) wykonanie pochylni z barierkami,
  • 6) roboty wewnętrzne modernizacyjne
  • 7) instalacje wod-kan, c.o. wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz zbiornikiem na gaz płynny
  • 8) instalacje elektryczne
  • 9) zagospodarowanie terenu wokół budynku w tym utworzenie miejsc postojowych i dojazdu do budynku.

W wyremontowanym budynku utworzone będą: sala świetlicowo-jadalniana, pomieszczenia przeznaczone na sale/pracownie terapeutyczne w tym 2 pokoje dziennego pobytu i 1 do terapii ruchowej, pomieszczenie kuchenne i biurowe, pokój do spotkań indywidualnych, miejsce socjalnego dla pracowników, 4 sanitariaty, pokój do wypoczynku, szatnia – zadanie w trakcie realizacji.

Otwarcie Ośrodka Aktywny Senior planowane jest w VII 2020 r.

Realizatorem projektu jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościejowie, dotacja pozyskana została ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś IX Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 „Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR„, Typ projektu: B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych. Wartość dotacji wynosi 2 619 077,50 zł.