Trwa rekrutacja do Dziennego Domu Senior+ w Miechowie

0
742

W dniach od 4 do 16 grudnia odbywa się rekrutacja do Dziennego Domu „Senior+” w Miechowie.

O pobyt w Domu mogą ubiegać się osoby wymagające częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, które są nieaktywne zawodowo, ukończyły 60 rok życia, posiadają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miechów oraz są osobami samotnymi lub samotnie gospodarującymi (zamieszkującymi) w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. W przypadku wolnych miejsc, istnieje możliwość rekrutacji osób zamieszkujących z rodziną.

Procedurę rozpoczyna wniosek osoby zainteresowanej złożony na dzienniku podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 25 lub przez platformę www.epuap.gov.pl. Na podstawie złożonych dokumentów pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. Następnie wydana zostanie decyzja administracyjna o przyznaniu bądź odmowie przyznania miejsca w Domu. Wysokość opłaty za pobyt uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika. Zasady i wysokość opłat ustali Rada Miejska w Miechowie w drodze uchwały. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie wydając decyzję administracyjną ustali wysokość opłaty za pobyt w Dziennym Domu na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Miechowie.

Dzienny Dom „Senior+” przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Miechów, kobiet i mężczyzn nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Dom funkcjonował będzie od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). Usługi świadczone będą dla 15 osób. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dom obejmie między innymi:

1) usługi socjalne i opiekuńcze:

a) zapewnienie miejsca pobytu przystosowanego do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu,

b) zapewnienie gorącego posiłku, dostosowanego do potrzeb dietetycznych uczestników,

c) stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów (kawa, herbata, woda),

d) zapewnienie ubezpieczenia NNW na czas pobytu w placówce,

e) inne świadczenia o charakterze bytowym,

f) praca socjalna w tym: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych przekraczających możliwości seniorów oraz rozwijanie kontaktów z rodziną uczestnika oraz otoczeniem,

g) tworzenie domowej atmosfery,

h) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych w tym trening samoobsługi, trening dnia codziennego,

2) usługi edukacyjne, w tym kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej np. poprzez

spotkania tematyczne, konsultacje specjalistyczne i lekarskie, poradnictwo warsztaty i pogadanki itp.,

3) usługi kulturalno-oświatowe, w tym m.in. zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz spotkaniach okolicznościowych,

4) usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii, w tym zajęcia podnoszące sprawność fizyczną np. gimnastyka, taniec,

5) usługi rekreacyjno-turystyczne m. in. wycieczki, spotkania,

6) terapia zajęciowa, w tym: zajęcia kulinarne, plastyczne, rękodzieła,

7) usługi aktywizujące społecznie:

a) organizacja czasu wolnego, w tym m.in. zajęcia terapeutyczne, zajęcia ułatwiające samodzielne funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu społecznym, rozwój pasji i zainteresowań,

b) zapobieganie uzależnieniom i ich skutkom w sferze osobistej i w sferze społecznej,

c) stworzenie warunków do:

– rozwoju samorządności uczestników Domu,
– samopomocy uczestników,
– rozwoju integracji pomiędzy seniorami a środowiskiem lokalnym,
– wolontariatu międzypokoleniowego;

Rekrutację uczestników prowadzi Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, ul. H. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, tel. 41 383 00 40, wew. 14.

Regulamin rekrutacji – pobierz

Wniosek – pobierz

Kwestionariusz zgłoszenia – pobierz