Ruszyła budowa S7 od węzła Szczepanowice do węzła Widoma z obwodnicą Słomnik

0
2566

Ruszyła budowa S7: odcinek od węzła Szczepanowice do węzła Widoma, który jest jednocześnie obwodnicą Słomnik. Zgodnie z zawartą umową budowę odcinka drogi ekspresowej S7, węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma, prowadzi firma Mota-Engil Central Europe SA.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przedstawił podstawowe parametry drogi, której zakres obejmuje: wykonanie drogi ekspresowej S7 jako drogi dwujezdniowej z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi, budowę węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym, budowę obiektów inżynieryjnych w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią (wraz z wykonaniem, w niezbędnym zakresie, korekty przebiegu tych dróg na odcinkach dojazdów do obiektów), montaż elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących, budowę dróg dojazdowych, wbudowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie infrastruktury technicznej stanowiącej wyposażenie techniczne drogi, budowę kanałów technologicznych i urządzeń infrastruktury technicznej. Koszt inwestycji wyniesie ponad 508,135 mln zł, a gwarancja jakości obejmuje 10 lat.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik przypomniał o strategicznym znaczeniu tej inwestycji dla komunikacji w Małopolsce a burmistrz Słomnik Paweł Knafel i przewodniczący Rady Powiatu Miechowskiego – Krzysztof Świerczek w swych wypowiedziach wskazali na znaczenie rozpoczynanej inwestycji rządowej w ruchu lokalnym dla mieszkańców Słomnik oraz gmin z terenu powiatu miechowskiego.