Mała architektura sakralna ziemi miechowskiej

0
777

Muzeum ziemi Miechowskiej przy współpracy z Miechowskim Stowarzyszeniem Silva Rerum wydało album promujący powiat miechowski pt. „Mała architektura sakralna ziemi miechowskiej” Promocja albumu połączona z wystawą fotogramów, odbyła się w sobotę 7 września 2019 w Domu Generała – w budynku wystawowym Muzeum Ziemi Miechowskiej.

Publikacja, która w głównym założeniu ma promować dziedzictwo kulturowo-historyczne powiatu miechowskiego powstała dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu przez Stowarzyszenie Gmin Jaksa w Miechowie ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt.  Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Miechowskiej poprzez wydanie publikacji tematycznych oraz organizację wydarzeń aktywizujących i integrujących społeczność lokalną realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne, stanowią nieodłączny element polskiego krajobrazu kulturowego, co jest świadectwem bogatego życia duchowego wielu pokoleń mieszkańców ziem polskich. Rdzenną część tych ziem od najdawniejszych czasów stanowiły tereny położone nad Szreniawą, Nidzicą i Dłubnią, kryjące wiele cennych zabytków tzw. małej architektury sakralnej. W niej wyrażała się prostota i ludowa pobożność mieszkańców tutejszych wsi i miasteczek, która niezaprzeczalnie jest częścią tego duchowego dziedzictwa, któremu na imię Polska, o którym z szacunkiem wypowiadał się Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pamiętnej homilii na Błoniach krakowskich w 1979 r.

Prezentowana publikacja – album zatytułowany „Mała architektura sakralna ziemi miechowskiej”, odsłania nie tylko piękno i bogactwo figur, kapliczek i krzyży przydrożnych rozsianych wśród pól i łąk malowniczej krainy łagodnego pagórka, ale ma również ambicje pełnić rolę swoistego przewodnika po zabytkach sztuki sakralnej powiatu miechowskiego. Przygotowany on został nie tylko z myślą o mieszkańcach ziemi miechowskiej lecz również o przybywających w te strony pielgrzymach i turystach, którzy wybierając się na wędrówki traktami i gościńcami urokliwej Miechowszczyzny, będą mogli zachwycić się nie tylko jej pięknym krajobrazem, lecz również poznać jej cenne dziedzictwo kulturowe. Należy pamiętać, iż kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu – jak przed 40 laty na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie wyraził cytowany już Jan Paweł II – Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów […].

Warto podkreślić zaangażowanie w powstanie publikacji wielu osób. W pierwszej kolejności należy wymienić autora zdjęć prezentowanych w albumie, którym jest miechowianin Zbigniew Barczyński, natomiast twórcami ciekawych opisów poszczególnych obiektów są pracownicy Muzeum Ziemi Miechowskiej: Włodzimierz Barczyński, Sylwia Dziuba, Karolina Gamrat, Izabela Gawin, Paulina Maj i Marcin Florek.

opr. Karolina Gamrat
fot. Kazimierz Olchawa