Wotum zaufania i absolutorium dla wójt Słaboszowa. Podziękowania i wspomnienia śp. przewodniczącego Apoloniusza Dulewskiego

0
1020

28 czerwca 2019 roku odbyła się VI Sesja Rady Gminy Słaboszów, która w dużej części poświęcona była omówieniu Raportu o stanie Gminy za 2018 rok oraz debacie nad tym Raportem.

Debata nad Raportem zakończyła się jednogłośnym podjęciem uchwały przez Radę Gminy Słaboszów w sprawie wotum zaufania dla wójt Marty Vozsnak za 2018 rok.

W dalszej część sesji omówiony został temat dotyczący absolutorium dla Wójta Gminy za 2018 rok. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2018 rok oraz wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na temat tego sprawozdania, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słaboszów wystąpił z wnioskiem w sprawie absolutorium dla wójt Gminy Słaboszów.

Wniosek Komisji Rewizyjnej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Rada Gminy Słaboszów po wysłuchaniu powyższego sprawozdania, wniosku oraz opinii, w wyniku głosowania jawnego jednogłośnie udzieliła wójt Marcie Vozsnak absolutorium za 2018 rok.


Po wyczerpaniu porządku obrad Sesja przyjęła charakter uroczysty, ponieważ dalsza jej część poświęcona była wspomnieniu niedawno zmarłego Przewodniczącego Rady Gminy Panu Apoloniuszowi Dulewskiemu.

W Sesji udział wzięła Pani Anna Dulewska wraz z rodziną.

W związku z tym, że nie było okazji ani możliwości podziękować Panu Przewodniczącemu za jego wieloletnią i oddaną pracę na rzecz samorządu, podziękowania złożone zostały na ręce żony Pani Anny Dulewskiej, a uczyniła to w imieniu społeczności Gminy Słaboszów w sposób bardzo wzruszający Marta Vozsnak, wójt Gminy Słaboszów.

Poniżej cytujemy treść podziękowania:

„Za wieloletnią pracę na rzecz samorządu gminnego w latach 1994 – 2019
składam
gorące podziękowania za przykładne wypełnianie swojej funkcji, która może być wzorem do naśladowania dla wielu młodych pokoleń.
Dziękuję za tworzenie dobrego klimatu współpracy, za poczucie wspólnoty, chęć nawiązywania dialogu i mądrości zgodnego osiągania celów.
Szczególne podziękowania składam za pokazanie tego, że praca na rzecz samorządu, może być pięknym powołaniem i służbą lokalnej społeczności.
Wyrażam podziw dla skuteczności w rozwiązywaniu problemów, ogromnej pracowitości, umiejętności tworzenia pozytywnych stosunków międzyludzkich
i talentu w rozwiązywaniu problemów logistycznych.”

W imieniu Pani Anny podziękowanie za obecność i wsparcie dla Rodziny w czasie choroby i pogrzebu Pana Apoloniusza odczytała synowa.

Po zamknięciu obrad Sesji długo trwały rozmowy i wspomnienia poświęcone osobie Pana Apoloniusza Dulewskiego.