Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Miechowa

0
553

25 czerwca 2019 roku podczas IX sesji Rady Miejskiej Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna Rady Miejskiej.

Podczas posiedzenia po raz pierwszy, radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania za przedstawiony raport o stanie Gminy Miechów. W swoim wystąpieniu burmistrz mówił o wyjątkowo dużej liczbie inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku, które dofinansowane zostały z funduszy europejskich i środków krajowych.

Prezentacja multimedialna dotycząca Raportu obejmowała m.in.: podsumowanie wykonanych remontów dróg gminnych, współfinansowania zadań na drogach powiatowych i wojewódzkich, przedsięwzięć dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz inwestycji w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej i przebudowy sieci wodociągowej w gminie Miechów.

Dochody w budżecie Gminy Miechów w 2018 rok wyniosły 74 499 318,75 zł (94,97%) w tym: 

Dochody bieżące – 72 128 639,27 zł 
Dochody majątkowe – 2 370 679,48 zł

Największe kwoty w dochodach stanowiły: 
Dział Rodzina – 18 046 717,58 zł (24,22 %) 
Podatek dochodowy od osób fizycznych – 13 992 259 zł (18,8 %)
Podatek od nieruchomości – 6 707 693,87 zł (9 %)
Podatek rolny – 1 899 901,21 zł (2,55 %) 
Podatek od środków transportowych – 1 182 165,04 zł (1,59 %)
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 12 073 961 zł (16,21 %)
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5 434 898 zł (7,3 %) 
Pomoc społeczna – 2 323 296,48 zł (3,12 %)

Wydatki w budżecie Gminy Miechów w 2018 rok wyniosły 77 766 846,79 zł (94,69 %), w tym:

Wydatki bieżące – 66 041 288,08 zł 
Wydatki majątkowe – 11 725 558,71 zł (94,77 %)

Największą pozycję po stronie wydatków stanowiły: 
Oświata i wychowanie – 21 967 423,44 zł (28,25 %)
Dział Rodzina – 18 667 257,93 zł (24 %)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 660 461,56 zł (13,71 %)
Transport – 4 529 685,07 zł (5,8 %)
Pomoc społeczna – 4 690 410,20 zł (6,03%)

Środki przeznaczone na inwestycje w 2018 roku wydatkowano w kwocie 11 725 558,71 zł w tym m.in. na:

 • Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów tj. termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Jaksicach i Pojałowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie, budynku zaplecza sportowego w Miechowie – 3  489 075,62 zł (dofinansowanie ze środków europejskich).
 • Obwodnica Miechowa – 1 242 000, 37 zł.
 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miechów (nakłady poniesiono za wykonanie robót oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru) – 790 852,94 zł (dofinansowanie ze środków europejskich)
 • Niskoemisyjny system transportu miejskiego dla Miechowa RPO WM 2014-2020.
  W ramach zadania wykonana została ścieżka rowerowa na odcinku od DK7 do ul. Warszawskiej w Miechowie oraz modernizacja wiaduktu po byłej kolejce wąskotorowej – 636 494,99  zł (dofinansowanie ze środków europejskich)
 • Remont (modernizacja dróg gminnych dojazdowych do pól – nakłady finansowe poniesiono na roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowę i nawierzchnię asfaltową – 454 919,55 zł ( Szczepanowice – Goleźnia, Sławice Szlacheckie, Przesławice, Kalina Lisiniec)
 • Prace remontowe nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 
  w Miechowie – ( Program „Małopolskie Boiska”) –  333 675,02 zł
 • Remont drogi gminnej wraz z miejscami parkingowymi przed blokiem nr 20A ul. Jagiellońska oraz blokiem 2A ul. Wesoła – etap II  – 253 927, 35 zł
 • Remont drogi gminnej ul. Wspólna w Miechowie – 239 688,39 zł
 • Redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica  – dotacje wypłacone mieszkańcom na wymianę starego źródła na nowe (ekogroszek) – 216 200,00 zł (dofinansowanie ze środków europejskich
 • Remont budynku OSP w Pstroszycach Drugich – nakłady poniesione na wykonanie robót oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 100 702,24 zł
 • Budowa 4 siłowni plenerowych na terenie Gminy Miechów (w Falniowie ul. Kraszewskiego w Miechowie, ul. Traugutta, ul. Kraszewskiego i os. Sikorskiego w Miechowie) –  169 574,68 zł
 • Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Miechowie RPO WM 2014-2020  (nakłady finansowe poniesiono na dokumentację projektową orana inspektora nadzoru) – 140  924, 76 zł (dofinansowanie ze środków europejskich).
 • Dzieciaki na 5+ w ramach programu RPO WM 2014-2020 -139 256,60 zł (dofinansowanie ze środków europejskich)
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łukasińskiego w Miechowie (nakłady finansowe poniesione na wykonanie robót oraz za pełnienie funkcji inwestora nadzoru) – 121 557,07 zł
 • Wyposażenie stref płatnego parkowania w Miechowie w urządzenia parkingowe (parkomaty), urządzenia kontrolerskie oraz komputerowe centrum przetwarzania danych wraz z ich serwisem – 121 000,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej 1204K w miejscowości Jaksice, Kamieńczyce, Komorów w ramach środków Funduszy Sołeckich – 102 724,07 zł
 • Modernizacja remizy w Strzeżowie Drugim (nakłady poniesione na wykonanie robót oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru) –  66 292,71 zł
 • Budowa drogi gminnej na os. Sikorskiego w Miechowie dz. 3060 – Stok Południowy – roboty ziemne – 66 000,00 zł
 • Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Pojałowicach – 62 233,48 zł
 • Usunięcie nieprawidłowości nieodpowiedniego stanu technicznego dachu i ścian budynku gminnego ul. Racławicka 58 w Miechowie – 57 438,82 zł
 • Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu – 57 271, 45 zł
 • Budowa wodociągu Szczepanowice – Parcela  (nakłady finansowe poniesiono za wykonanie robót oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru) –  55 649,72 zł
 • Wymiana pokrycia dachowego budynku remizy OSP w Brzuchani – 52 686,25 zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego w Miechowie os. Parkowe – 42 684,75 zł
 • Rozbudowa siłowni zewnętrznej na os. Sikorskiego w Miechowie – 36 698,13 zł
 • Remont budynku remizy OSP w Dziewięciołach – nakłady finansowe poniesione na realizację zadania – 36 347,59 zł
 • Zakup dwóch kontenerów szatniowych na obiekty sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Miechowie – 33 825,00 zł.
 • Kontynuacja remontu oświetlenia ulicznego Dziewięcioły – Ścięgna, Dziewięcioły – Zielenice w ramach Funduszu Sołeckiego Dziewięcioły – 31 239,38 zł
 • Przebudowa placu zabaw przy ul. Kraszewskiego w Miechowie – 25 559,40 zł
 • Budowa placu zabaw dla dzieci przy Centrum Kultury Wsi Miechowskiej w Nasiechowicach w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Nasiechowice – 23 424,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wielki Dół w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Wielki Dół – 19 250,11 zł
 • Przebudowa (remont) drogi powiatowej w Pstroszycach Drugich w ramach środków Funduszu Sołeckiego Pstroszyce  Drugie – 18 909,41 zł
 • Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonych przy ul. Matejki i ul. Warszawskiej w Miechowie – etap II – 15 000,00 zł
 • Wykonanie ogrzewania remizy w miejscowości Zagorzyce  w tym środki funduszu sołeckiego wsi Zagorzyce – 16 450, 00 zł
 • Modernizacja drogi powiatowej nr 1190 K w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Widnica – 14 309,82 zł
 • Zakup ciągnika do koszenia terenów zielonych – 13 800,00 zł
 • Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej od świetlicy wiejskiej w Przesławicach w kierunku stacji kolejowej w Szczepanowicach w miejscowości Przesławice – 11 670,62 zł
 • Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 783 w miejscowości Kalina Rędziny w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Kalina Rędziny – 11 499,99 zł
 • Droga na Rakowiec w miejscowości Sławice Szlacheckie (wykonanie nawierzchni asfaltowej) – 12 747,93 zł
 • Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Celiny Przesławickie w ramach środków Funduszu Sołeckiego – 10 410,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Folusz w Miechowie – 10 000,00 zł
 • Wykonanie remontu dachu remizy w miejscowości Brzuchania w tym środki funduszu sołeckiego wsi Brzuchania – 10 000,00 zł
 • Rozbiórka komina stalowego zlokalizowanego w Miechowie na os. Sikorskiego 
  – 9 740, 00 zł
 • Dofinansowanie do remontu drogi dojazdowej do pól (Szczepanowice – Goleżnia, wykonanie nawierzchni asfaltowej) – 9 000,00 zł
 • Dofinansowanie wodociągu Szczepanowice Dziadówki w kierunku Czapel Wielkich środki w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Szczepanowice – 8 500,00 zł
 • Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie – nakłady poniesiono na opracowanie dokumentacji i kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót – 7 380,00 zł
 • Projekt budowy chodnika do ronda nr 4 wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku Racławic w miejscowości Bukowska Wola  w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Bukowska Wola – 6 500,00 zł
 • Wykup działki pod jej zagospodarowanie na cele ludności wiejskiej w miejscowości Falniów-Wysiołek w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Falniów-Wysiołek – 5 805, 90 zł
 • Remont drogi dojazdowej do pól znajdującej się w obrębie ewidencyjnym Kalina – Lisiniec – 4 800,03 zł
 • Chodnik oraz próg zwalniający przy Szkole Podstawowej Nr 2 na os. Sikorskiego w Miechowie (nakłady finansowe poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej oraz projektu stałej organizacji ruchu) – 3 075,00 zł
 • Remont chodników przy ul. Wesołej (od ul. Racławickiej do ul. Jagiellońskiej). Nakłady finansowe poniesiono na opracowanie przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego –  1 861,00 zł
 • Modernizacja drogi gminnej na os. Żeromskiego w Miechowie  (nakłady finansowe na opracowanie przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego) – 861,00 zł.

Na realizację inwestycji na drogach gminnych (Zarogów, Pstroszyce Pierwsze, Komorów): tzw. „powodziówki” wydatkowano łącznie: 810  508,15 zł, (dofinansowanie ze środków Budżetu Państw: 580 000 zł, Gmina Miechów 230 508,15 zł).

Ponadto podczas Sesji podjęto 11 projektów uchwał w tym:

 1. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów wotum zaufania;
 2. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Miechów za rok 2018;
 3. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie za rok 2018;
 4. Projekt uchwały w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Miechów z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Miechów za 2018 rok;
 5. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2019 Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 grudnia 2018 r.;
 6. Projekt uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Miechów;
 7. Projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
 8. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miechów na lata 2019-2024;
 9. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Falniowie–Wysiołku i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży;
 10. Projekt uchwały w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
 11. Projekt uchwały w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.