Zły sposób działalności rolniczej jedną z przyczyn zamulania dróg, rowów i przepustów

0
564
Fragment drogi powiatowej w gminie Słaboszów
Fragment drogi powiatowej w gminie Słaboszów

W ostatnim czasie powiat miechowski nawiedziły ekstremalne zjawiska pogodowe w postaci ulew, towarzyszących im silnych wiatrów, gradobicia. Skutki tych zjawisk dla wielu mieszkańców są dotkliwe. Ucierpiała również infrastruktura drogowa. W wielu miejscach dróg powiatowych powstały namuliska na pasach drogowych oraz w przydrożnych rowach. Wiele przepustów straciło drożność.

Oczywiście, aura jest nieprzewidywalna. Jednak w wielu przypadkach, można zniwelować lub całkowicie wyeliminować powstawanie namulisk przy drogach. Stąd apel Romana Suchonia, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, o właściwy sposób prowadzenia działalności rolniczej na działkach sąsiadujących z pasami drogowymi dróg powiatowych, który publikujemy poniżej:

„W związku z wystąpieniem majowo-czerwcowych intensywnych opadów atmosferycznych, na drogach powiatowych powiaty miechowskiego stwierdzono wiele miejsc, gdzie infrastruktura drogowa została zamulona przez spływającą ziemię z przyległych pól uprawnych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie informuje, że w większości przypadków powodem powstawania namulisk jest zły sposób prowadzenia działalności rolniczej na działkach sąsiadujących z pasami drogowymi dróg powiatowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. (Dz.U.2015 poz. 344) § 1:

Ust. 1. „Grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej 20o uznaje się za utrzymane zgodnie z normami, jeżeli gruntów tych:

  1. Nie wykorzystuje się pod uprawę roślin wymagających utrzymanie redlin wzdłuż stoku,
  2. Nie utrzymuje się, jako ugór czarny.

Ust. 2. „Na gruntach ornych, o których mowa w ust. 1, wykorzystywanych pod uprawę roślin wieloletnich utrzymuje się okrywę roślinną lub ściółkę w międzyrzędach”.

Nieodpowiedni sposób utrzymania gruntów rolnych, na stokach o dużym nachyleniu powoduje, po intensywnych opadach atmosferycznych, spływ ziemi z pól na drogi powiatowe i skutkuje zamuleniem rowów drogowych, przepustów oraz jezdni. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż sytuacja taka, powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego i duże koszty związane z uporządkowaniem jezdni, poboczy i rowów.

Ponadto informujemy, że zanieczyszczenie dróg publicznych jest czynem zabronionym i podlega karze grzywny lub nagany – Art. 91 Kodeksu Wykroczeń.

Mając na uwadze nasz wspólny interes, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, prosimy o podjęcie działań informacyjnych mających na celu przypomnienie właścicielom gospodarstw rolnych o ciążącym na nich obowiązku wykonywania w prawidłowy sposób upraw gruntów rolnych przyległych do dróg powiatowych.

Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie informuje, że w przypadku powtarzających się sytuacji zanieczyszczania dróg powiatowych, spowodowanych nieprawidłowym sposobem upraw gruntów rolnych, będziemy kierować wnioski do Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o weryfikację uzyskanych płatności obszarowych, które w drodze decyzji administracyjnych przyznaje ARiMR wynikających m.in. z norm, jakie zostały określone przez państwa członkowskie zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 oraz załącznikiem III do tego rozporządzenia.”

Roman Suchoń
dyr. Zarządu Dróg Powiatowych
w Miechowie