Umowa na rewitalizację Parku Miejskiego w Miechowie podpisana

0
1294

30 kwietnia 2019 r odbyło się podpisanie umowy realizację zadania częściowego w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie”.

Inwestycja współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych).

W imieniu samorządu Miechowa umowę podpisał Burmistrz Gminy i Miasta Miechów – Dariusz Marczewski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Doroty Maciaszek. Ze strony wykonawcy dokument podpisali: Wiceprezes Zarządu – Paweł Karpiński i Tomasz Adamczyk – Prokurent  Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. – firmy która wybrana została w drodze przetargu nieograniczonego.

Wartość robót na którą opiewa umowa to 19 959 910,55 zł brutto.
Zakres robót realizowanego zadania częściowego nr 1 obejmować będzie:

 1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Prace geodezyjne, roboty ziemne, zagęszczanie podłoża, wywóz ziemi i gruzu.

 1. CHODNIKI I UTWARDZENIA

Przebudowa istniejących i budowa nowych ścieżek parkowych o nawierzchniach ze szlachetnej kostki brukowej płukanej stylizowanej na naturalny granit. Plac centralny przewidziany z materiałów wykończeniowych: płyta granitowa chodnikowa, płyty z piaskowca, kostka granitowa, kostka bazaltowa. Nawierzchnie piaskowo żwirowe pod urządzenia sportowe. Wytyczona zostanie trasa dla rowerów i rolek z nawierzchni asfaltowej barwionej.

 1. MAŁA ARCHITEKTURA

Montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stoły biesiadne, rzeźby terenowe, fontanny, tablice informacyjne).

 1. WYSPA PARKOWA

Podniesienie poziomu wyspy parkowej celem umocnienia i stabilizacji gruntu, odbudowa drewnianego mostu na wyspę parkową, przebudowa linii brzegowej, oczyszczenie dna stawu, budowa siedzisk terenowych betonowych.

 1. BOISKA DO TENISA I WIELOFUNKCYJNE

Budowa ogrodzonych boisk do tenisa o nawierzchni syntetycznej oraz strefy ćwiczeń (boisko do nauki) z prefabrykowaną ścianką. Budowa trybun dwurzędowych.

 1. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

Montaż standaryzowanych urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie otwartym, ogólnodostępnym w zachodniej części parku.

Zaplanowano następujące urządzenia siłowni:

 • -orbitrek;
 • -wyciąg górny;
 • -wioślarz;
 • -prasa nożna;
 • -biegacz;
 • -twister;
 • -drabinka podciąg
 • Zestaw z urządzeniami akrobatycznymi
 • Zestaw z urządzeniami sprawnościowymi
 1. PERGOLE PARKOWE

Budowa pergoli parkowych zlokalizowanych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz przy placu centralnym.

 1. FONTANNY

Budowa systemu fontann tradycyjnych zlokalizowanych przy głównym trakcie spacerowym oraz fontann przy placu centralnym sterowanych za pomocą urządzeń elektrycznych z możliwością organizacji widowisk wodno-świetlnych.

 1. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ WIATY (ALTANY PARKOWEJ)

Demontaż, wymiana i naprawa uszkodzonych elementów drewnianych wraz z impregnacją, wykonanie nowych posadzek z kamienia, wykonanie okładziny podbudowy betonowej z kamienia, wykonanie okładziny schodów z kamienia, demontaż istniejących i wykonanie nowych balustrad, wykonanie pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej.

 1. BRAMA WEJŚCIOWA I OGRODZENIA

Rozebranie istniejącego ogrodzenia, budowa nowego ogrodzenia murowanego z przęsłami stalowymi prostymi wraz z bramą wejściową od strony północnej i południowej. Budowa ogrodzenia od strony wschodniej i zachodniej prefabrykowanego z siatki stalowej prostokątnej.

 1. TOALETY PARKOWE

Montaż samoczyszczących toalet parkowych podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej wraz z pomieszczeniem dla matki z dzieckiem

 1. NASADZENIA

Nasadzenia roślin wieloletnich odpornych na szkodliwe warunki, odpornych na zanieczyszczenia drogowe oraz zasolenie. Rekultywacja trawników.

 1. OŚWIETLENIE I ZASILANIE WODNO-KANALIZACYJNE

Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej

Rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej z przyłączami

Rozbudowa instalacji elektroenergetycznej, przebudowa oświetlenia min. oświetlenie fontann, lampy stojące parkowe pojedyncze i podwójne, reflektory boiskowe, reflektory gruntowe, oświetlenie liniowe zewnętrzne przy mostku, oświetlenie solarne w rejonie toalet, słupy oświetleniowe wyposażone w instalacje fotowoltaiczną oraz instalacje do ładowania urządzeń mobilnych.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego: Kompleksowe Usługi Inwestycyjne PROGRES Monika Płeszka, os. Na Stoku 50/19, 25-437 Kielce

W tym samym dniu podpisano  również umowę na Zadanie nr 3 „Przebudowa domu ogrodnika w ramach Rewitalizacji Parku Miejskiego w Miechowie”. 

DOM OGRODNIKA
Przebudowa elewacji istniejącego budynku mieszkalnego, odtworzenie gzymsów, wymiana stolarki okiennej, demontaż istniejącego i wykonanie nowego pokrycia dachowego, przemurowanie kominów. Budowa wiaty gospodarczej. Wykonanie utwardzeń terenu wokół domu ogrodnika pod dojazdy, rekultywacja trawników przy budynku oraz wykonanie ogrodzenia z siatki.

Wykonawcą robót będzie Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych z Orłowa. Inspektor nadzoru Inwestorskiego: Kompleksowe Usługi Inwestycyjne PROGRES Kielce Wartość robót brutto: 424 350,00 zł.