Zmiany w Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu miechowskiego

0
549

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467), która wprowadza przedstawione poniżej zmiany.

Podmiotem uprawnionym, któremu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, jest osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.                                                                                  

Osoby uprawnione, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.                        

Porady prawne udzielane są według kolejności zgłoszeń. Rejestracja wizyt odbywa się  od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00, tel. 41/3821123, drogą elektroniczną na stronie powiatu miechowskiego w zakładce nieodpłatna pomoc prawna (REJESTRACJA)  lub w Starostwie Powiatowym w Miechowie przy ul. Racławickiej 12, pokój nr 19. 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania porad. Kobietom w ciąży porady prawne udzielane są  poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna lu nieodpłatne poradnictwo obywatelskie osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji udzielane jest za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon), lub poza punktem po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Przypominamy, że na terenie powiatu miechowskiego działają dwa punkty:

  1. Punkt Nr I – Bursa Szkolna w Miechowie, ul. Sienkiewicza 27 a, pokój nr 9
  2. Punkt Nr II – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”w Miechowie,
    ul.Szpitalna 1B, pokój  nr 132

W Punkcie Nr 2 udzielana jest Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, które obejmuje porady z zakresu: spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla osób zadłużonych.

W Punkcie realizowane jest również zadanie z zakresu Edukacji Prawnej, które obejmuje działania zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące
w szczególności upowszechniania wiedzy o:

  • prawach i obowiązkach obywatelskich;
  • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
  • mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
  • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
  • dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania punktów oraz ‚Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu miechowskiego”, znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Miechowie https://bip.malopolska.pl/spmiechow w zakładce „Nieodpłatna Pomoc Prawna”.