Zgłoś zadanie do Budżetu Obywatelskiego Miechowa

0
529

Urząd Gminy i Miasta Miechów informuje o rozpoczynającym się naborze formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa. Nabór prowadzony jest od dnia 14.02.2019 r. do 28.02.2019 r. 

1. Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju miasta Miechów, tj. ma charakter lokalny

2. Zgłaszane zadania muszą być zgodne z zadaniami własnymi gminy Miechów określonymi w ustawie o samorządzie gminnym oraz zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy i Miasta Miechów na lata 2014-2020.

3. Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec miasta Miechów, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 15 lat.

4. Propozycje zadań do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego może składać wyłącznie mieszkaniec miasta Miechowa, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 15 i nie skończone 25 lat.

5. Do formularza zgłoszeniowego propozycji zadania wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej:

            a) dla BO – 10 mieszkańców Miechowa, którzy ukończyli 15 rok życia;
           b) dla MBO – 10 mieszkańców Miechowa, którzy w momencie wypełniania wniosku mają ukończone 15 i nie skończone 25 lat.

6. Środki nie wykorzystane w kwocie przeznaczonej dla BO lub MBO mogą być przenoszone między tymi budżetami.

7. Zgłoszenia należy dokonywać w jednej z wybranych form przedstawionych poniżej:

  • na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu, dostępnym w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 25 oraz na stronie internetowej:  miechow.budzet-obywatelski.org. W przypadku wysłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uznaje się datę wpłynięcia do Urzędu.
  • za pośrednictwem Internetu na stronie miechow.budzet-obywatelski.org wypełniając wszystkie pola obowiązkowe i dołączając skan listy mieszkańców popierających propozycję zadania.

    8. Formularz zgłoszenia zadania uznaje się za ważny, jeśli zostaną wypełnione w nim wszystkie pola obowiązkowe.

    9. Zgłoszenie zadania w ramach budżetu obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

    Formularz zgłoszeniowy – pobierz