Znamy wykonawcę rozbudowy szkoły i budowę sali gimnastycznej w Pojałowicach

0
738

22 stycznia 2019 roku  w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie zastała podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pojałowicach wraz z budową sali gimnastycznej”.

W imieniu samorządu Miechowa umowę podpisał Burmistrz Gminy i Miasta Miechów – Dariusz Marczewski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Doroty Maciaszek.
Ze strony wykonawcy dokument podpisali: Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Kartel S.A. Tomasz Sękiewicz i Prokurent Tomasz Adamczyk.

Inwestycja realizowana będzie w ramach dofinansowania pozyskanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Całkowita wartość robót budowlanych  5 648 000 zł.

W ramach niezbędnych prac budowlanych zaplanowano:

  • roboty budowlane (w tym roboty ziemne i fundamentowe, konstrukcyjne, wykonanie poszycia dachowego, orynnowania, stolarkę okienną i drzwiową, prace wykończeniowe)
  • wykonanie sieci zewnętrznej (kanalizacja deszcz., sanitarna, wodociągowa) oraz instalacji wewnętrznej (c.o., kolektory słoneczne, sanitarne, wentylacji, elektryczne)
  • zagospodarowanie terenu (utwardzenie, zieleń)
  • zakup i montaż „pierwszego wyposażenia” sal lekcyjnych, szatni, sanitariatów, pokoju nauczycielskiego oraz sali sportowej, która dostosowana  zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym uprawiających różne dyscypliny sportu na wózkach inwalidzkich.

Monika Górak