W Gołczy powstanie Centrum Kultury – budżet na 2019 rok przyjęty

0
615

20 grudnia 2018 roku odbyła się III sesja Rady Gminy Gołcza. Obrady obejmowały szeroką tematykę od planowania przestrzennego po pomoc społeczną oraz kwestie finansowe.

Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Laski Dworskie i Wysocice oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Kierownik GOPS Małgorzata Stachnik – Skóra przedstawiła założenia programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, którego celem jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom oraz osobom dorosłym w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.

Rada Gminy podjęła szereg uchwał z zakresu finansów, w tym o zmianach w budżecie gminy na 2018 rok oraz w sprawie ustalenia diet dla radnych. Uchwalono także budżet na 2019 rok, który zaprezentował Wójt Gminy Lesław Blacha. Przyszłoroczne dochody zaplanowano na poziomie 25 593 474,82 zł, a wydatki na kwotę 28 637 039,85 zł. Wydatki majątkowe stanowią 6 273 402,67 zł.

Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się: montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, budowa Centrum Kultury w Gołczy, przebudowa drogi gminnej Szreniawa – Gajówka, modernizacja drogi powiatowej w Ulinie Wielkiej wraz z budową chodnika, przebudowa dróg dojazdowych do pól w Czaplach Małych, Mostku, Kamienicy – w kierunku Cieplic, Trzebienicach – w kierunku Budzynia, modernizacja dróg gminnych w Czaplach Wielkich i Makowie, przebudowa przepustu na rzece w miejscowości Rzeżuśnia, przebudowa dachu na budynku szkoły podstawowej w Wysocicach, odbudowa odcinków dróg w Zawadce i Rzeżuśni w ramach środków na usuwanie skutków powodzi, przebudowa oświetlenia ulicznego w Wysocicach. W budżecie zabezpieczono także środki na realizację programu „Małopolskie remizy” oraz wyodrębniono fundusz sołecki, w ramach którego w każdym sołectwie zostaną wykonane dodatkowe zadania. 

(ug gołcza)