Budżet Gminy i Miasta Miechów na 2019 rok uchwalony

0
1267

20 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie odbyła się III Sesja Rady Miejskiej, podczas której radni przyjęli budżet Gminy i Miasta Miechów na 2019 rok.

Przed przyjęciem uchwały budżetowej Burmistrz Gminy i Miasta Miechów – Dariusz Marczewski omówił najważniejsze przyszłoroczne inwestycje (część z nich będzie kontynuacją zadań już rozpoczętych). Burmistrz podkreślił, że wiele z zaplanowanych przedsięwzięć realizowanych będzie z pozyskanych przez gminę funduszy zewnętrznych.

Budżet Gminy Miechów na 2019 rok

Łączna kwota zaplanowanych dochodów w budżecie Gminy Miechów na 2019 rok
wynosi 86 304 583,12 zł w tym:

Dochody bieżące – 69 009 242,31 zł

Dochody majątkowe – 17 235 340,81 zł

Największe kwoty w dochodach stanowić będzie:

 • Dział Rodzina – 15 799 179,00 zł
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych – 15 544 767,00 zł
 • Podatek od nieruchomości – 6 050 000,00 zł
 • Podatek rolny – 2 306 000,00 zł
 • Podatek od środków transportowych – 1 230 000,00 zł
 • Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
  – 12 470 279,00 zł
 • Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 192 047,00 zł
 • Pomoc społeczna – 2 163 923,20 zł
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 947 841,04 zł

Planowane wydatki w budżecie Gminy Miechów na 2019 rok wyniosą 90 191 570,55 zł w tym:

 • Wydatki bieżące – 65 740 416,44
 • Wydatki majątkowe – 24 451 154,11

Największą pozycję po stronie wydatków stanowić będzie:

 • Oświata i wychowanie – 24 938 600,61 zł
 • Dział Rodzina – 16 554 027,00 zł w tym:
  świadczenia wychowawcze -9 974 050,00 zł
  świadczenia rodzinne – 5 214 531,00 zł
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16 412 238,08 zł
 • Pomoc społeczna – 4 519 499,23 zł
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 182 422,18 zł

Środki przeznaczone na inwestycje w 2019 roku zaplanowano w kwocie 24 451 154,11
w tym m.in.:

Lokalny transport zbiorowy

 • Niskoemisyjny system transportu miejskiego dla Miechowa RPO WM 2014-2020
  4 605 321,01 zł (zakup autobusów elektrycznych)
 • Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców RPO WM 2014-2020 – 1 582 000,00 zł (budowa ścieżki rowerowej po trasie byłej kolejki wąskotorowej)

Drogi publiczne powiatowe

 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wielki Dół w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wielki Dół – 11 386,30 zł

Drogi publiczne gminne

 • Opracowanie projektu budowlanego dla przebudowy dróg gminnych: ul. Wesoła,
  ul. Jagiellońska, ul. Szpitalna nr 140282K w Miechowie – 40 000,00 zł
 • Remont (modernizacja) drogi gminnej na os. Sikorskiego w Miechowie (przy garażach)
  – 50 000,00 zł
 • Remont drogi gminnej ul. Matejki w Miechowie – 80 000,00 zł
 • Remont drogi gminnej ul. Zagrody w Miechowie – 100 000,00 zł
 • Remont dróg gminnych na os. Żeromskiego w Miechowie – 80 000,00 zł
 • Remont (modernizacja) ciągu pieszego pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Podzamcze
  w Miechowie – 100 000,00 zł
 • Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Gminie Miechów RPO WM 2014-2020 – 847 579,14 zł
 • Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Miechowie RPO WM 2014-2020 – 3 212 992,67 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Opracowanie projektu koncepcyjnego dla inwestycji „Mieszkanie+” w ramach programu Mieszkanie dla Rozwoju – 20 000,00 zł
 • Dofinansowanie wykupu działki przy drodze gminnej Komorów-Kamieńczyce w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kamieńczyce i Komorów – 8 000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 • Remont budynku Remizy OSP w Dziewięciołach -210 000,00 zł

Oświata i wychowanie

 • Remont schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Jaksicach w ramach
  Funduszu Sołeckiego wsi Jaksice, Kamieńczyce, Przesławice, Celiny Przesławice, Komorów – 20 000,00 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pojałowicach – 2 262 786,93 zł (budowa sali gimnastycznej)

Pomoc społeczna

 • Dzieciaki na 5+ w ramach programu RPO WM 2014-2020 -150 000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • Opracowanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Miechowie – 20 247,00 zł
 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miechów – 2 584 747,94 zł
 • Budowa wodociągu w miejscowości Podmiejska Wola w ramach Funduszu Sołeckiego Podmiejska Wola -10 369,67 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

 • Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski – 2 308 689,00 zł (montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów na domach prywatnych).
 • Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów
  i Charsznica – 255 850,00 zł Oświetlenie ulic, placów i dróg
 • Budowa oświetlenia ulicznego w Miechowie os. Parkowe – etap II –30 000,00 zł
  (kontynuacja)

Pozostała działalność

 • Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie – 5 358 815, 40 zł
 • Przebudowa parkingu Północna Pierzeja Rynku w Miechowie -360 000,00 zł
 • Remont (modernizacja) kompleksu basenów otwartych w Miechowie przy ul. Konopnickiej
  -100 000,00 zł
 • Rozbiórka budynku po byłej kotłowni K1 na os. Sikorskiego w Miechowie -20 000,00 zł
 • Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach w ramach Funduszu Sołeckiego Parkoszowice – 12 369,05 zł

Na zadania realizowane w 34 miejscowościach gminy Miechów w ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 507 154,39 zł.

W 2019 roku po raz czwarty realizowany będzie Budżet Obywatelski dla Miasta Miechowa.
Na ten cel utworzono rezerwę w kwocie 200 000,00 zł. O przeznaczeniu tych środków zadecydują mieszkańcy Miechowa w drodze głosowania.

Ponadto, podczas posiedzenia w dniu 20 grudnia Rada Miejska w Miechowie podjęła 15 projektów uchwał w tym:

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2018 Nr XXXV/538/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
 2. Projekt uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Miechów.
 3. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2019;
 4. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Miechów.
 5. Projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 6. Projekt uchwały w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 8. Projekt uchwały w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Miechowie przy ul. Walki Zbrojnej.
 9. Projekt uchwały w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Miechowie przy ul. Powstańców 1864 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Miechowie.
 11. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o.
 12. Projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmiany w statucie Centrum Kultury i Sportu w Miechowie.
 13. Projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywania w formie świadczenia pieniężnego
  na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 14. Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 15. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miechowie Nr XXXV/547/2017z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf z tytułu zaopatrzenia w ciepło.