10 180 zł brutto miesięcznie dla starosty miechowskiego Jacka Kobyłki

0
790

Tematyka sesji nowej Rady Powiatu, która po zaprzysiężeniu zebrała się po raz drugi w środę 28 listopada 2018 r., skupiona była wokół następujących spraw: powołania i wyboru składu osobowego Komisji Budżetu i Mienia, uchwalenia miesięcznych poborów dla starosty Jacka Kobyłki, uchwał dotyczących Szpitala św. Anny w Miechowie, w tym w drodze przetargu utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego przez podmiot zewnętrzny oraz przekwalifikowania odcinka drogi powiatowej na drogę gminną (Miechów).

Powołanie wspomnianej komisji było niezbędne do opiniowania projektów uchwał, nad którymi procedowała Rada. Jej przewodniczącym został jednogłośnie jedyny zgłoszony kandydat – Paweł Janicki. Dołączyli do niego: Krzysztof Świerczek, Stanisław Krawiec, Rafał Pawlik, Piotr Grządziel i Jerzy Pułka.

Paweł Janicki (z lewej) – przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Miechowskiego kadencji 2018-2023

Pierwszą podjętą uchwałą przez nową Radę były pobory dla nowego starosty Jacka Kobyłki. Przewodniczący Krzysztof Świerczek zaproponował miesięczną kwotę brutto – 10 180 zł, na co składają się: wynagrodzenie zasadnicze – 4700 zł, dodatek specjalny – 2640 zł, dodatek funkcyjny – 1900 zł, dodatek stażowy – 940 zł.

Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Mienia Powiatu wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla nowego starosty kwestionował radny Mariusz Wolny. Proponowaną stawkę 4000 zł argumentował tym, iż Jacek Kobyłka nie ma doświadczenia w sprawowaniu tego stanowiska. Na to Paweł Janicki odparł, że nowy starosta jest doświadczonym samorządowcem i radni mieli już okazję ocenić jego pracę. Jako jedyny z członków komisji Jerzy Pułka wstrzymał się, pozostała czwórka optowała za stawkami zaproponowanymi przez Krzysztofa Świerczka. W głosowaniu zasadniczym nad uchwałą za wynagrodzeniem 10 180 zł dla Jacka Kobyłki głosowało 11 radnych, a 5 wstrzymało się.

Radni procedowali również nad uchwałami dotyczącymi Szpitala św. Anny. Pierwsza dotyczyła wynajęcia prawie 200 m2 na budowę i prowadzenie poradni rezonansu magnetycznego. Według planów dyrekcji, miałaby ona się znajdować w pomieszczeniach po szpitalnej pralni. Wyłonienie zewnętrznego podmiotu nie obciąży szpitala kosztami remontów i zakupu sprzętu, a z drugiej strony umożliwi na pełne korzystanie z niego. Obecnie powiatowa lecznica zmuszona jest z korzystania z rezonansów placówek znacznie oddalonych – w Kielcach, Krakowie, czy Olkuszu. To nie tylko generuje koszty, ale też angażuje tabor samochodowy oraz czas pracowników.

Druga „szpitalna” uchwała dotyczyła wdrożenia procedury przetargowej na prowadzenie stacji dializ. Co prawda obecna umowa obowiązuje do 2020 roku, ale by zachować ciągłość świadczenia tak niezbędnych dla pacjentów usług wymaga rozpoczęcia procedury już teraz.

Ostatnia uchwała na sesji dotyczyła pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi – węzeł Biskupice – Bukowska Wola. Z tej racji automatycznie włączony zostanie do sieci dróg gminy i miasta Miechów.

Sylwia Suchecka pytała, czy w tej sprawie toczyły się konsultacje z burmistrzem?
Przewodniczący Krzysztof Świerczek przyznał, że takowe były prowadzone, jednak i tak z mocy prawa nie są wiążące. Obydwie strony chcą uregulować tę kwestię. Przekazanie powyższego odcinka jest zatem pierwszym krokiem w tym kierunku.

Krzysztof Capiga