Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Miechowie kadencji 2014-2018

0
610
Rada Miejska w Miechowie kadencji 2014-2018
Rada Miejska w Miechowie kadencji 2014-2018

14 listopada 2018 roku odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Miechowie, której kadencja oficjalnie kończy się 16 listopada bieżącego roku. Kolejna sesja  nowo wybranych radnych do rady Gminy i Miasta Miechów odbędzie się 21 listopada 2018 roku.

Podczas XLIII obrad, Rada Miejska w Miechowie podjęła następujące projekty uchwał:

  • Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2018 Nr XXXV/538/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 grudnia 2017 r.;
    Projekt uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Miechów;
  • Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;
  • Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIX/305/2009 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu miejskich placów targowych;
    Projekt uchwały w sprawie: ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o.
  • Projekt uchwały w sprawie: przejęcia zadania od Zarządu Województwa Małopolskiego poprzez pełnienie funkcji inwestora w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 783 w miejscowościach Bukowska Wola i Kalina Rędziny na długości 4,512 km, odc. 340 w km 2+830 – odc. 360 w km 2+692”.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Zenon Czekaj podziękował radnym, sołtysom oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Miechów, za merytoryczną i pełną zaangażowania pracę na rzecz samorządu gminnego.
Wspólnie z wiceprzewodniczącym rady Mateuszem Sobeckim oraz Burmistrzem Gminy  i Miasta Miechów – Dariuszem Marczewskim wręczyli radnym pamiątkowe gratulacje.