Zarząd Powiatu Miechowskiego otrzymał absolutorium

0
462

Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu Powiatu Miechowskiego z wykonania budżetu za 2017 rok, przedstawionego przez starostę Mariana Gamrata, po zapoznaniu się z pozytywną opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie przedstawioną przez skarbnik Teresę Florek, jak również po prezentacji przez przewodniczącą Teresę Tomczuk aprobującego wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, po dyskusji i głosowaniu, organ wykonawczy otrzymał większością głosów absolutorium za wykonanie budżetu za miniony rok. Dwóch radnych było przeciwnego zdania, jeden wstrzymał się od głosu.

To ostatnia przychylna ocena radnych dla organu wykonawczego z tytułu wykonania budżetu w dobiegającej w tym roku V kadencji samorządu powiatowego. Jak przypomniał przewodniczący zarządu, na koniec 2017 roku budżet powiatu zamknął się kwotą 57,8 mln zł po stronie wykonanych dochodów, zaś wydatki zamknięto kwotą 56,3 mln zł. W trakcie roku sprawozdawczego budżet zwiększył się o przychody w kwocie 868 tys. zł. Natomiast rozchody wyniosły 315 tys. zł.

Odrębna część XXXIII sesji Rady Powiatu dotyczyła sytuacji na wsi i w rolnictwie w powiecie miechowskim. Wprowadzenia do tematu dokonał Czesław Mardaus, naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. W czerwcowej sesji uczestniczyły przedstawicielki Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie – wicedyrektor i Regionalny Konserwator Przyrody Bożena Kotońska oraz Izabela Banaszewska, koordynator projektu pn. ,,Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”. – Ziemia miechowska jest rzadkim przykładem możliwości obcowania z naturą, przyrodą, bez nachalnego widoku zabudowy i przemysłu. To od państwa będzie zależało, czy te walory nie zostaną zniweczone – powiedziała dyr. Kotońska do zebranych i podziękowała symbolicznymi słonecznikami staroście, przewodniczącemu rady Mariuszowi Wolnemu i naczelnikowi Czesławowi Mardausowi za 8 letnią wzorcową i skuteczną współpracę przy wykonaniu wspomnianego zadania. Następnie Izabela Banaszewska zaprezentowała film o Wyżynie Miechowskiej, nawiązujący do pracy krakowskiego zespołu RDOŚ nad urzeczywistnieniem projektu i popularyzujący uroki przyrodnicze i krajobrazowe tej części powiatu miechowskiego. Realizacja projektu kosztowała 6 mln zł i objęła obszar o pow. 140 ha.

W sumie na przedwakacyjnej sesji radni podjęli 10 uchwał. Natomiast nie podjęto uchwały w sprawie ustalenia (obniżenia) wynagrodzenia dla Starosty Miechowskiego.

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy Starostwa