Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Gołcza

0
837

W czwartek 24 maja 2018 r. Rada Gminy Gołcza podczas XLVI sesji jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Gołcza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Głosowanie poprzedziła prezentacja z wykonania ubiegłorocznego budżetu, którą przedstawił wójt Lesław Blacha. W 2017 roku dochody zrealizowane zostały na poziomie 25 232 345,73 zł, a wydatki na kwotę 23 665 293,67 zł. Rok zamknięto nadwyżką w kwocie 1 567 052,06 zł. W ciągu roku pozyskano środki pomocowe w wysokości 1 799 907,88 zł. Wśród wydatków bieżących najwięcej środków pochłonęły pomoc społeczna i oświata. Wydatki majątkowe wyniosły 4 453 403,33 zł, z czego ponad 2 mln zł przeznaczono na przebudowę dróg. Zmodernizowano 15 odcinków dróg o łącznej długości 12,5 km. Największa inwestycja drogowa zrealizowana została w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Wysocicach, Czaplach Małych i Czaplach Wielkich. Nowe nawierzchnie asfaltowe wykonano między innymi na drogach Krępa – Celiny, Ulina Mała – Kondej, Wysocice, Buk, Rzeżuśnia – Obarka, Kamienica. Przebudowano cztery odcinki dróg dojazdowych do pól Szreniawa – Przybysławice oraz w Wysocicach, Buku i Krępie. We współpracy z powiatem zmodernizowano dwa odcinki dróg powiatowych Przybysławice – Witowice i Ulina – Ostrysz.

W ubiegłym roku znaczną pulę środków przeznaczono na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w nowy sprzęt, umundurowanie oraz pojazdy. W ramach programu „Małopolskie remizy” wykonano remont strażnicy w Gołczy.

Zadbano także o rozwój infrastruktury sportowej. Wykonano wielofunkcyjne boiska sportowe w Mostku i Wysocicach oraz zamontowano halę pneumatyczną na Orliku w Szreniawie. W ubiegłym roku wykonano także remont budynku po byłej szkole podstawowej w Mostku na potrzeby utworzenia Klubu Senior +. Blisko 300 tys. zł przeznaczono na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Środki te wydano głównie na modernizację świetlic wiejskich, ale także na montaż altan, wiat przystankowych, lamp oświetlenia ulicznego, utworzenie placów zabaw oraz inne zadania, o które wnioskowali mieszkańcy poszczególnych wsi.

Bardzo dobrą sytuację finansową gminy zobrazowała analiza, zgodnie z którą odnotowano wzrost dochodów i wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca w stosunku do 2016 roku. Największy wzrost, bo aż o 53% nastąpił w przypadku wydatków inwestycyjnych, natomiast dług zmniejszył się o 15%.  Po wysłuchaniu sprawozdania, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Gołcza za rok 2017.   

(UG Gołcza)