Samochód dla OSP Kalina Wielka, dotacja na remizę w Janowicach, odnowa kapliczki w Święcicach, remont drogi w Ilkowicach, Program Rewitalizacji

0
927

Lekki samochód dla OSP Kalina Wielka

OSP Kalina Wielka zakupiła lekki samochód pożarniczy. Pojazd marki WV Transporter został zakupiony na rynku wtórnym. Na zakup pojazdu OSP Kalina Wielka otrzymała również wsparcie finansowe z UG w Słaboszowie. Straż w Kalinie Wielkiej z własnych środków dokonała oklejenia samochodu odpowiednim oznakowaniem oraz zakupiła garaż dla jego przechowywania. Samochód jest zarejestrowany na 9 osób i ma możliwość szybkiego wymontowania 2 i 3 rzędu siedzeń w celu przystosowania do przewozu np. motopompy. Pojazd ten ma wpłynąć na poprawę mobilności jednostki i obniżyć jej koszty działania. Przykładem w którym samochód ten może się sprawdzić jako bardziej praktyczny to usuwanie gniazd os lub szerszeni w sezonie letnim kiedy to OSP Kalina Wielka wzywana do takich zagrożeń musiała wyjeżdżać ciężkim samochodem ratowniczo gaśniczym.

Informacja o przyznaniu dotacji – „Małopolskie Remizy 2018”

23 kwietnia 2018 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr XLVIII/755/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego. Gmina Słaboszów w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2018 będzie realizowała wniosek p.n.„Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach”. Na realizacje tego zadania gmina otrzymała kwotę 41 560,00 zł. Zakres prac remontowo – budowlanych w remizie OSP Janowice będzie obejmował:

1. Wykonanie centralnego ogrzewania.
2. Adaptację pomieszczenia na kotłownię.
3. Remont komina
4. Remont garażu (wymiana bramy garażowej oraz stolarki okiennej)
5. Remont pomieszczenia – biuro strażaka.
6. Remont pomieszczenia – sala duża.

Całkowity koszt zadania będzie wynosił około 100 000,00 zł.

Konkurs „Kapliczka 2018”

Gmina Słaboszów w ramach konkursu „KAPLICZKA 2018” pozyskała środki finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 7 000,00 zł. na zadanie pn. „Odnowa kapliczki (figury) Pana Jezusa Frasobliwego w miejscowości Święcice w Gminie Słaboszów”. Termin realizacji zadania planuje się wykonać do dnia 31.10.2018r.

Remont drogi w Ilkowicach

Gmina Słaboszów otrzymała 210 tys. złotych w ramach podziału środków  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze będą przeznaczone na remont liczącego 1 050 m odcinka drogi w Ilkowicach: „Ilkowice – Cybowa  nr K140465”.

Gminny Program Rewitalizacji

Gmina Słaboszów z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 otrzymała dofinansowanie na Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słaboszów na lata 2018-2030. W związku z powyższym w najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z  opracowaniem powyższego programu.