Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Projekt Gminy Miechów pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Pojałowicach wraz z budową sali gimnastycznej” otrzymał dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 3 898 660,25 zł. Całkowita wartość zadania to 5 198 213,69 zł.

W ramach niezbędnych prac budowlanych zaplanowano:

  • roboty budowlane (w tym roboty ziemne i fundamentowe, konstrukcyjne, wykonanie poszycia dachowego, orynnowania, stolarkę okienną i drzwiową, prace wykończeniowe)
  • wykonanie sieci zewnętrznej (kanalizacja deszcz., sanitarna, wodociągowa) oraz instalacji wewnętrznej (c.o., kolektory słoneczne, sanitarne, wentylacji, elektryczne)
  • zagospodarowanie terenu (utwardzenie, zieleń)
  • zakup i montaż „pierwszego wyposażenia” sal lekcyjnych, szatni, sanitariatów, pokoju nauczycielskiego oraz sali sportowej, która dostosowana  zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym uprawiających różne dyscypliny sportu na wózkach inwalidzkich.