Świetlicowa integracja w Racławicach

0
1000

Gmina Racławice od stycznia 2018 będzie realizowała projekt pn.,Świetlicowa integracja.

13 grudnia 2018 r. w Centrum Kultury i Promocji w Pałecznicy odbyło się uroczyste przekazanie umów dotyczących projektów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Umowę gwarantującą dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z rąk Wicemarszałka Wojciecha Kozaka odebrał Wójt Gminy Racławice Adam Samborski. Kwota dofinansowania to 1 153 112 tyś. zł.

Celem projektu jest wsparcie rodzin w ich funkcjach wychowawczo-opiekuńczych poprzez zapewnienie opieki oraz zajęć wspierających rozwój i aktywność dzieci i młodzieży w nowo otwartej Placówce Wsparcia Dziennego w Klonowie w okresie 01.01.2018-31.12.2019 r.

Projekt obejmie wsparciem rodziny, nie mniej niż 100 osób ( 30 M i 70 K) w tym min 80 dzieci. Poprzez zaplanowane w projekcie zadania uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego, logopedycznego, wychowawczego, opiekuńczego, a także innego indywidualnego poradnictwa specjalistycznego. Placówka Wsparcia Dziennego realizowała będzie zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 19.00.

.W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • Adaptacja i dostosowanie budynku na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego

 • Rozwój 5 kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczne
  i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, kompetencje społeczne
  i obywatelskie oraz świadomość i ekspresja kulturalna.

 • Ponadto odbywać się będą zajęcia, muzyczne oraz sportowe, jak też zajęcia z logopedą
  i psychologiem,

 • Zapewniona zostanie uczestnikom i ich rodzinom pomoc specjalistyczna w postaci terapii profilaktyki uzależnień i zdrowotnej.

 • Zorganizowane zostaną wycieczki edukacyjne m. in. kolonie letnie i zimowe dla uczestników projektu, wyjazdy do kina i opery, wyjazdy do teatru, wycieczka turystyczna dla uczestników projektu.

Dodatkowo w PWD znajdować się będą pomieszczenia dydaktyczno-warsztatowe wyposażone w niezbędny sprzęt, materiały edukacyjne i zabawki. Powstanie również aneks kuchenny w którym dzieci będą mogły zjeść zdrowy i ciepły posiłek. Wszystkie miejsca zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzięki dofinansowaniu dzieci oraz młodzież, zmagające się z trudną sytuacją życiową i ubóstwem będą mogły skorzystać z pomocy, rozwijać swoje zainteresowania ale także spędzić swój wolny czas. Wsparciem objęci zostaną także rodzice mający problemy z opieką i wychowaniem, a także budowaniem relacji z własnymi dziećmi.