Zakończono prace remontowe na drogach Gminy Miechów, które dofinansowane zostały ze środków budżetu państwa przeznaczonych na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W ramach prowadzonych inwestycji, wyremontowano cztery odcinki dróg o łącznej długości 2,8 km.

Zrealizowane zadania obejmowały:

  1. „Remont drogi gminnej Kamieńczyce przez wieś nr 140348K w miejscowości Kamieńczyce w km 0+000 do 0+280”, 
  2. „Remont drogi gminnej w miejscowości Widnica nr 140297K, nr 140388K w km 0+000-0+730”, 3.
  3. „Remont drogi gminnej Nasiechowice Janikowice nr 140309K w miejscowości Nasiechowice w km 0+000 – 1+500”,
  4. „Remont drogi gminnej Sławice w stronę Gawrońca nr 140376K w miejscowości Sławice w km 0+000-0+300”

Zadania wykonano na podstawie umów zawartych z wykonawcami, wybranymi w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres prac obejmował roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnieniowe, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej.

Łączna wartość robót to 607 108,75 zł, w tym otrzymane dofinansowanie z budżetu państwa 485 684,00 zł.

Były to już ostanie z zaplanowanych na ten rok inwestycji drogowych.

(mg)