8 grudnia br. przekazano plac budowy na wykonanie jeszcze w tym roku zadania pn.: Remont drogi gminnej Nasiechowice Janikowice nr 140309K w miejscowości Nasiechowice w km 0+000 – 1+500”.

Jest to kolejna, już piąta w tym roku inwestycja realizowana w ramach  dofinansowania  ze środków budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Łączna wartość dofinansowania zgodnie z przyznanymi promesami wynosi 890 tys. zł. W ramach tak zwanych „powodziówek” w bieżącym roku dodatkowo dotację otrzymały droga w Miechowie  – ul. Łukasińskiego oraz drogi w sołectwach: Widnica, Sławice i Kamieńczyce.

Remont przedmiotowej drogi w Nasiechowicach polegać będzie na robotach  przygotowawczych, wyrównaniu materiałem kamiennym oraz wykonaniu nawierzchni asfaltowej. Całkowita wartość zadania – 248 696,16 zł, w tym 80% stanowi przyznane dofinansowanie. 

Prace realizowane będą przez Firmę Roboty Ziemne, Odwodnieniowe Wodno Kanalizacyjne Matex Maksymiliana Mirek.

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli: Dariusz Marczewski Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, Radny Rady Miejskiej – Arkadiusz Kluska, sołtys Nasiechowic Jerzy Koziara, przedstawiciel wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz pracownicy Referatu Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych.