W Małopolskim Oddziale PFRON w Krakowie, któremu przyświeca motto: ,,Wszyscy jesteśmy tacy sami”, w ostatnim dniu sierpnia br.  została podpisana umowa z Powiatem Miechowskim na dofinansowanie projektów w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III”

W efekcie pozytywnie rozpatrzonych wniosków Powiat Miechowski otrzymał środki w kwocie łącznej 320.000 zł z przeznaczeniem na likwidację barier transportowych w dwóch jednostkach prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zagorzycach dzięki dofinansowaniu w kwocie 70.000 zł zyska 9-miejscowy mikrobus, natomiast Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rzędowicach w gm. Książ Wielki wzbogacą się o autobus dzięki dofinansowaniu w wys. 250.000 zł. Oba pojazdy będę bardzo przydatne w codziennych przewozach niepełnosprawnych podopiecznych.  Oczywiście kwoty na zakupy pojazdów zostaną uzupełnione przez Powiat Miechowski i Gminę Książ Wielki.

Dokument podpisali: Marta Mordarska, dyrektor OM PFRON w Krakowie  i Renata Nidecka-Wereda, pełnomocnik PFRON, zaś ze  strony Powiatu Miechowskiego: starosta Marian Gamrat, wicestarosta Jerzy Pułka i skarbnik Teresa Florek. – Cieszy, że znaczne środki pieniężne dostaje powiat miechowski. Zachęcam do składania kolejnych wniosków, np. na poprawę barier architektonicznych – powiedziała dyr. Marta Mordarska.

Starosta Marian Gamrat dziękując za przyznane dofinansowanie potwierdził gotowość powiatu do kolejnych działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców ziemi miechowskiej. Rozmowa pomiędzy dyrekcją OM PFRON a powiatowymi samorządowcami dotyczyła funkcjonowania pomocy społecznej w powiecie, w tym aktywności 3. warsztatów terapii zajęciowej. Dyrektor zarekomendowała założenia nowego programu pn. ,,Stabilne zatrudnienie”, w ramach którego powiaty będą miały możliwość zatrudniać w swoich urzędach i podległych im jednostkach osoby niepełnosprawne, np. absolwentów szkół wyższych.

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy Starostwa