Absolutorium dla wójta gminy Gołcza

0
1075

XXXVI sesja Rady Gminy Gołcza, która odbyła się w dniu 30 maja 2017 roku była jedną z najważniejszych w roku. Szczególny charakter obrad związany był z udzieleniem wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Zanim to jednak nastąpiło wójt Lesław Blacha przedstawił sprawozdanie. W ubiegłym roku budżetowym dochody zrealizowane zostały na kwotę 21 129 627 zł, a wydatki na poziomie 20 607 490 zł. Na koniec roku wypracowana została nadwyżka w wysokości 522 136 zł. Rok 2016 nie był łatwy ze względu na brak możliwości pozyskiwania środków unijnych. Udało się natomiast pozyskać dotacje ze środków krajowych w wysokości 521 578 zł. To głównie ze środków własnych gminy zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 2 907 351 zł. M.in. wykonano modernizację siedmiu odcinków dróg gminnych asfaltowych oraz przebudowano siedem odcinków dróg dojazdowych do pól. Udzielone zostało wsparcie finansowe (172 800 zł) powiatowi miechowskiemu na przebudowę drogi powiatowej w Szreniawie. Dokonano remontu placów parkingowych oraz utworzono nowe. Zmodernizowano budynek remizy OSP w Trzebienicach, a także zaplecze sportowe przy boisku w Wielkanocy. Dokonano drobnych remontów świetlic wiejskich i uzupełniono ich wyposażenie, zamontowano wiaty przystankowe, lampy oświetlenia ulicznego oraz wybudowano place zabaw i altanę. Dzięki wprowadzonemu Funduszowi Sołeckiemu o łącznej wysokości 283 593 zł w każdej wsi z terenu gminy zrealizowano inwestycje, o których zdecydowali mieszkańcy podczas zebrań wiejskich. Jak co roku, część środków przeznaczono również na doposażenie ochotniczych straży pożarnych.

Po prezentacji sprawozdania, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi gminy Gołcza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

W czasie sesji wysłuchano także sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy za miniony rok, które złożył dyrektor Mirosław Dróżdż. Radni podjęli kilka uchwał z zakresu finansów oraz zdecydowali o wstępnej lokalizacji nowego przystanku przy drodze powiatowej w Wielkanocy.

Na sesji obecny był kierownik placówki terenowej KRUS w Wolbromiu Michał Mrówka, który poinformował, iż placówka w Wolbromiu przygotowana jest do przejęcia obsługi rolników z terenu gminy Gołcza. Takie rozwiązanie będzie z pewnością korzystniejsze, bowiem do tej pory sprawy związane z ubezpieczeniem były możliwe do załatwienia w Krakowie, a dostęp do Wolbromia będzie zdecydowanie lepszy.

(mg)