NAUKA W ,,EKONOMIKU” SZANSĄ NA ODBYCIE ZAGRANICZNEJ PRAKTYKI I WYJAZDY ZAGRANICZNE

0
842

Praktyki zagraniczne jako element kształcenia zawodowego i przygotowania młodzieży do efektywnego wejścia na rynek pracy stały się ważnym celem edukacji zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie. Szkoła stale stara się doskonalić swoją ofertę edukacyjną i dostosowywać do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy, tak aby wyposażyć swych absolwentów  w niezbędną wiedzę i umiejętności zawodowe. Każdy uczeń „Ekonomika” może wzbogacić swoje CV o udział w międzynarodowych projektach i stażach zagranicznych , a doświadczenia te mogą okazać się kluczowe podczas szukania pracy.

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie wprowadza w życie projekt pt.: „Europejska mobilność zwiększa kompetencje zawodowe uczniów”, który jest realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego.” Dofinansowanie projektu wynosi 168 051,67 PLN

Od kwietnia 2017 r. w „ Ekonomiku” młodzież uczestniczy w zajęciach dodatkowych z  języka niemieckiego i angielskiego. Kolejnym ,,etapem” przygotowań będzie udział młodzieży w zajęciach kulturoznawczych. Celem wsparcia kulturowego będzie zapoznanie uczestników projektu  z kulturą Niemiec, zwyczajami, normami społecznymi i prawnymi. Uczestnicy projektu otrzymają także wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, które z kolei będzie miało na celu przygotowanie uczniów do pobytu na stażu w obcym kraju, w odmiennych od rodzimych warunkach, zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych, zasadami komunikacji interpersonalnej i asertywności.  Podczas zajęć przeprowadzone zostaną również warsztaty motywacyjno- integracyjne.   Praktyki zawodowe w zagranicznych firmach umożliwiają powiązanie wiedzy teoretycznej z problemami życia zawodowego. Dzięki tym wyjazdom uczniowie „Ekonomika” zdobędą doświadczenie i przygotują się do wejścia na rynek pracy. Udział w projekcie jest bezpłatny i wszyscy uczniowie mają równy dostęp do tej formy kształcenia zawodowego.

Praktyki zagraniczne dla uczniów wzbogacają ofertę edukacyjną ZS Nr 1 w Miechowie i otwierają przed uczniami nowe perspektywy zawodowe, wzmacniają ich samoocenę, uczą pracy w obcojęzycznym środowisku a także przełamują barierę komunikowania się w obcym języku. Umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone przez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia wystawione przez organizację partnerską z Niemiec i ZS Nr 1 w Miechowie.  W konsekwencji uczeń „ Ekonomika” zostanie wyposażony w solidne narzędzia konkurencji na rynku pracy.  W NASTĘPNYM ROKU SZKOLNYM OFERTA PRAKTYK ZAGRANICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MIECHOWIE ZOSTANIE ROZSZERZONA O PRAKTYKI WE WŁOSZECH!!!

 Koordynator projektu-Iwona Lewartowska