Plany finansowe na 2017 rok

Budżet gminy Słaboszów jednogłośnie przyjęty

0
1070

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia w czwartek 22 grudnia 2016 r., Rada Gminy Słaboszów jednogłośnie przyjęła budżet na 2017 rok. Zawarte w nim podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie: dochody – 12 113 550 zł, wydatki – 12 327 350 zł. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 213 800 zł, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami. Ponadto zakłada się przychody na poziomie 744 944 zł w postaci planowanych do zaciągnięcia kredytów, którego spłata ma się odbyć w latach 2020-2025. Rozchody budżetu w wysokości 531 144 zł w całości zostaną przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek. W dochodach zapisane są także wpływy z tytułu sprzedaży majątku na kwotę 315 000 zł.

Określona w uchwale budżetowej na 2017 rok kwota subwencji ogólnej składa się z części: wyrównawczej w wysokości 2 360 106 zł i oświatowej – 2 840 600 zł. Całość subwencji ogólnej wynosi 5 200 706 zł i stanowi 42,9% dochodów budżetowych.

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne, słaboszowski samorząd planuje wyasygnować 1 207 160 zł. Do największych zadań i tym samym najkosztowniejszych należą: przebudowa stadionu sportowego w Słaboszowie (398 200 zł – środki własne i dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki), budowa kolektorów słonecznych (240 000 zł – środki własne, wpłaty mieszkańców i środki z programu operacyjnego), budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (180 000 zł – środki własne i z programu operacyjnego), modernizacja drogi dojazdowej do pól w Kalinie Wielkiej (140 000 zł – środki własne oraz z dotacji budżetu województwa.  Ponadto zaplanowano inne przedsięwzięcia. Z funduszy własnych przewidziano zakup placu w Słaboszowie (50 tys. zł), wykonanie nakładki asfaltowej obok budynku Urzędu Gminy (34 400 zł), wykonanie projektu drogi gminnej Ilkowice – Rędziny Zbigalskie i drogi gminnej w Śladowie (5 tys. zł).

W 2017 roku w gminie Słaboszów funkcjonować będzie fundusz sołecki. Przy jego udziale i z nakładów własnych zaplanowane są następujące zadania: budowa ogrodzenia w sołectwie Nieszków (2 tys. zł), modernizacja strażnicy OSP Nieszków (30 tys. zł w tym środki z dotacji budżetu województwa), modernizacja remizy OSP w Słaboszowie (11 287 zł), przebudowa dachu na budynku remizy w Słupowie (11 532 zł), modernizacja świetlicy w Jazdowicach (6 618 zł), wymiana pokrycia dachowego i modernizacja świetlicy w Maciejowie (6 656 zł), utwardzenie placu kostką brukową wokół świetlicy w Grzymałowie (5 839 zł, budowa świetlicy w Raszówku (6 963 zł), modernizacja świetlicy w Rędzinach Borek (6 816 zł), modernizacja świetlicy w Śladowie (9 846 zł), budowa altany przy boisku sportowym w Kalinie Wielkiej (10 000 zł).

Krzysztof Capiga