Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Miechów na lata 2016-2023

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Miechów na lata 2016-2023.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Miechów informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Miechów na lata 2016-2023.

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów przystąpił do opracowywania projektu Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Miechów na lata 2016-2023. Program Rewitalizacji koncentruje się na najbardziej problemowych obszarach, przedstawia spójną wizję obszaru zdegradowanego, zapewnia kompleksowość działań, ich koordynację i synergię w sferze infrastrukturalnej, społecznej, środowiskowej oraz umożliwia większe zaangażowanie interesariuszy na terenie Gminy w zaplanowane działania.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy, 
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 16 grudnia 2016 roku do 16 stycznia 2017 roku w formie:

 • zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rrojek@miechow.eu lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 16.12.2016 r. do 16.01.2017 r. ;
 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pan Roman Rojek, Urząd Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, pokój nr 217, w godzinach pracy urzędu;
 • spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 11 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów w godzinach 15.00 do 16.00 (sala nr 251). Podczas spotkania omówiony zostanie projekt Programu Rewitalizacji.

Materiały tj. projekt Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Miechów na lata 2016-2023 i formularz konsultacyjny dostępne będą od 16 grudnia 2016 r.:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Konsultacje społeczne”;
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce „Program Rewitalizacji na lata 2016-2023”;
 • w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, pokój nr 217, 218, 219 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.