Jednogłośne absolutorium dla wójta Książa Wielkiego

0
974

Głównym tematem sesji Rady Gminy Książ Wielki, która odbyła się we wtorek 21 czerwca 2016 roku, było podsumowanie finansów i zadań z 2015 roku a tym samym udzielenie absolutorium dla wójta za ten okres. wójt

Jak kształtuje się realizacja zeszłorocznego budżetu? Dochody ogółem wyniosły 18 608 389 zł, co stanowi 99,6% wykonania planu. Na tę kwotę składają się: dochody bieżące w wysokości 16 431 573 zł (99% planu) oraz majątkowe – 2 176 468 zł (99,55% planu). Jeśli chodzi o wydatki, zrealizowane zostały w 98,67% na kwotę 17 037 350 zł. Na bieżące wydatki przeznaczono 15 059 501 zł (98,63% planu), a na majątkowe (inwestycyjne) – 1 977 849 zł (98,91%). W poprzednim roku budżetowym udało się wypracować nadwyżkę w wysokości 1 571 038 zł. Rozchody na poziomie 2 597 664 zł przeznaczono na spłatę wcześniejszych zobowiązań – pożyczek, kredytów oraz na wykup obligacji komunalnych. Na 31 grudnia 2015 roku udało się spłacić zadłużenie na 2 597 664 zł. Zadłużenie gminy na koniec poprzedniego roku wynosiło 5 884 360 zł. Pieniądze te mają być spłacane w latach 2016-2024.

Po wysłuchaniu pozytywnych opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu za 2015 rok, radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium za tenże okres. Dziękując za to, wójt Marek Szopa podkreślał, że wyniki z 2015 roku nie byłyby osiągalne gdyby na to nie złożyła się praca radnych oraz pracowników Urzędu Gminy. Przypomniał, iż pod względem inwestycji skupiono się na modernizacji i remontach dróg, co pochłonęło około 2,5 mln zł. Do tego doszła budowa remizy w Książu Wielkim. Gospodarz gminy zakłada, ze obecny rok będzie równie dobry co poprzedni. Jednak niepokoją go opóźnione fundusze unijne. Zwrócił także uwagę, że pomimo mnogości zadań inwestycyjnych, potrzeb jest jeszcze dużo, zatem w kolejnych latach będzie miał jeszcze co robić.

A jakie były najważniejsze i najdroższe zarazem inwestycje w gminie Książ Wielkim w poprzednim roku? Jak już pisaliśmy, największe nakłady poszły na drogi. Dzięki temu udało się wspólnie z powiatem i gminą Kozłów zmodernizować drogę Książ Wielki – Kozłów. Nowe oblicze zyskała ulica Stawowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Udało się wyremontować odcinki dróg, na które pozyskano tzw. fundusze powodziowe: Antolka – Doły Tochołowskie, Zaryszyn – Moczydło, Giebułtów – Tochołów, Krzeszówka – Wały. Poza tym wyremontowano odcinki w Książu – ul. Chmielna i Długosza oraz Krzeszówka – Ogrody. Również wyremontowane zostały dwie drogi dojazdowe do pól, w Konaszówce i Głogowianach. Poprawił się stan dróg tłuczniowych we wsiach: Łazy, Rzędowice, Moczydło, Trzonów, Boczkowice, Giebułtów, Krzeszówka, Antolka. Koszt budowy remizy OSP w Książu Wielkim wyniósł 498 tys. zł.

Krzysztof Capiga